משלוח חינם בקנייה מעל ₪249  |  10% הנחה לנרשמים חדשים לאתר! להרשמה *ההנחה מתעדכנת אוטומטית*
חנות

תקנון ותנאי שימוש

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר
1. כללי
1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.gadot-garden.com (להלן: “האתר”) אשר בבעלותה של חברת מרחב אגרו בע”מ ח.פ. 510186497 (להלן: “החברה”).
1.2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
1.3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.
1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה. עקב כך, המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.
1.5. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע, להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.
1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
1.7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.8. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS”), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
1.9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
2. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר
2.1. רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.
2.1.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות בישראל.
2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש המפורטים בתקנון זה, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
3. רכישת מוצרים
3.1. החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎2.1 לעיל (להלן: “הלקוח”) לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: “הזמנה”).
3.2. כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח לבחור תחילה את המוצר לרבות סוג וכמות.
3.3. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח לבחור סיסמא ולמלא טופס הזמנה (להלן: “טופס ההזמנה”). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו, וכן פרטי כרטיס אשראי שישמש כאמצעי התשלום. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב מתן פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
3.4. לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיף ‎3.3 לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור CHECK OUT. המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולשם השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף ‎5 להלן, לצורך ביצוע התשלום. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת האשראי, תראה החברה את העסקה כמבוטלת.
3.5. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע הזמנה”).
3.6. למען הסר ספק יובהר כי ביצוע ההזמנה ייחשב כמושלם רק לאחר אימות פרטי האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
3.7. החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים באתר, מחיריהם ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הידוע בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח באתר לפי המחירים המעודכנים.
3.8. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
3.9. מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים באתר יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה שלא דרך האתר.
3.10. אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי של כל סוגי המוצרים המופיעים באתר. ביצוע ההזמנה והתחייבות החברה לספקה, מותנים בזמינות המוצר במלאי החברה במועד אישור ביצוע ההזמנה. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית לבטל ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר, כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
4. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
4.1. החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: “המשלוח”).
4.2. לפני ביצוע המשלוח ללקוח, תישלח הודעת דואר אלקטרוני ללקוח המודיעה לו על ביצוע המשלוח.
4.3. בהתאם לבחירת הלקוח, החברה תבצע את המשלוח באחת מהדרכים הבאות:
4.3.1. דואר רשום – עד 14 ימי עסקים מאישור ביצוע ההזמנה (לא כולל יום ביצוע ההזמנה). “ימי עסקים”: ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי ערבי חג וימי חג.
4.3.2. דואר שליחים – עד 5 ימי עסקים מאישור ביצוע ההזמנה (לא כולל יום ביצוע ההזמנה). המשלוח יתואם טלפונית באמצעות חברת השליחויות.
4.3.3. איסוף עצמי – בתיאום מראש מול נציגי שירות הלקוחות של החברה, כמפורט בסעיף ‎5 להלן.
4.4. החברה אינה אחראית לכל עיכוב או איחור באספקת מוצרים מסיבות התלויות בדואר ישראל או בדואר שליחים. הלקוח ינהל מעקב אחר קבלת דבר הדואר והינו אחראי לקבלת המשלוח על ידי אדם מעל גיל 18, על ידו או על ידי מי מטעמו.
4.5. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
4.6. החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח מראש עם הלקוח.
4.7. תעריפי המשלוחים: [יש להוסיף תעריפים בהתאם למדיניות החברה]
5. שירות לקוחות
5.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, או לתיאום איסוף עצמי של מוצרים שהוזמנו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
• בטלפון: 08-6308004 או 08-6308000, בין השעות 16:00 – 09:00, בימי עסקים;
• בדואר אלקטרוני [email protected];
• בפקס: 08-6308001;
• בדואר: מתחם גדות אגרו, ת.ד. 555, מיקוד 70795, קדרון.
5.2. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירות הלקוחות בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
6. ביטולים והחלפות מוצרים
6.1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), אשר עיקריו יובאו להלן.
6.2. ביטול הזמנה ע”י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:
6.2.1. כל עוד לא יצאו המוצרים שבהזמנה ממחסני החברה או ממחסן חברת השליחויות, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל.
6.2.2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎6.2 זה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.2.1 לעיל, את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
6.3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:
6.3.1. סופקה ההזמנה ללקוח, או נמסרה למשלוח או יצאו המוצרים שבהזמנה ממחסני החברה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.
6.3.2. בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, וככל המוצרים כבר סופקו ללקוח, על הלקוח להשיב על חשבונו את המוצרים לחברה בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
6.3.3. החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.3.1 לעיל (ובלבד שהחזיר לחברה את המוצרים לפי הנדרש בסעיף ‎6.3.2 לעיל) את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
6.3.4. למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.
6.4. החלפה של מוצר כתוצאה מפגם:
6.4.1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, הלקוח מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, ולתאם קבלת מוצר חלופי למוצר הפגום. ככל שהלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, הוא רשאי לבטל את ההזמנה – לגבי המוצר הפגום בלבד, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל.
6.4.2. בוטלה רכישת המוצר הפגום בהתאם לאמור בסעיף ‎6.4 זה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום החזרת המוצר הפגום.
6.4.3. הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים, את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
6.4.4. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
6.5. ביטול הזמנה ע”י החברה והפסקת פעילות האתר:
6.5.1. בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח.
6.5.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
6.6. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
7. אחריות ושרות
7.1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
7.2. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר באתר, במחירו, בתנאי התשלום, או בתמונת המוצר, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
7.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
7.4. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
7.5. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.
7.6. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
7.7. על אף האמור בסעיף ‎4.3 לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו את אספקת המוצרים ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יגרמו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם, ו/או להפסיק את פעילות האתר. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת טלפונים או דואר אלקטרוני, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
7.8. פרטי היצרן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎5 לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
7.9. החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.[האם רלבנטי?]
8. קניין רוחני
8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
8.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
8.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
8.4. שם החברה, וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
8.5. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
8.6. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
9. מדיניות פרטיות – שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח
9.1. החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם המבקר באתר אשר בבעלותה.
9.2. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע אשר החברה תהא רשאית לאסוף בקשר עם הלקוחות באתר, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה.
9.3. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה ופרטי חיוב כספי של הלקוח (להלן: “המידע”) נעשים עפ”י שיקול דעתו של הלקוח, מרצונו ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את ההזמנה ללקוח.
9.4. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש או מותר עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ולחברת ההפצה/ השליחויות.
9.5. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר וסליקתו נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI-DSS, אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
9.6. בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, המפורטים בסעיף ‎3.3 לעיל. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום של הלקוח לא ישמרו במאגר החברה וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שבחר הלקוח. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח להשתמש בשירותים כאמור.
9.7. החברה מודיעה כי יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פעולות הלקוח ועיונו באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול לקוחות האתר.
9.8. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות ולהחליפה בתדירות גבוהה כדי למנוע שימוש לרעה בהם. אם לקוח אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד או יועבר באופן כלשהו כמתואר לעיל ולהלן, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור, אך יתכן והוא לא יוכל ליהנות משרותי האתר אם יבחר שלא למסור מידע החיוני לצורך קבלת השירותים.
9.9. החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על הלקוחות (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב) אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי הלקוח, מרצונו החופשי. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה לרבות פרסום, דיוור ישיר, תחקור תלונות וביקורת וכדומה. מובהר ללקוח ששימוש החברה כאמור בפרטיו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות לקוח בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות לקוח או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
9.10. החברה רשאית ליצור קשר עם הלקוח באמצעות: דוא”ל, פקס, הודעות טקסט SMS או הודעות MMS, דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד, למטרות הקשורות למוצרים אשר נרכשו ע”י הלקוח באתר ושירות לקוחות.
9.11. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר, ללא אישורם, אלא במקרים שלהלן:
9.11.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר (לדוגמה צד שלישי המבצע את המשלוח);
9.11.2. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
9.11.3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי ו/או גוף חקירה ו/או גוף שיפוטי ו/או דרישת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי ו/או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.
9.11.4. אם תתקבל בידי החברה התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש;
9.11.5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה;
9.11.6. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות הפרטיות;
9.11.7. החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת.
9.12. החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
9.13. לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.
9.14. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שלקוח, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהלקוח קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח.
9.15. החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהיא כלפי החברה.
9.16. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
9.17. למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות: http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf
9.18. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
10. שיפוי
10.1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה.
11. תנאים נוספים
11.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת”א-יפו.
11.2. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

0